Aktualności

Wigilia z Fundacją Pociechom

Wigilia z Fundacją Pociechom

W sobot��07.12.2013 w naszej stajni przy ul. Wybrze�e Puckie 2

03-301 w �Warszawie odb�dzie si��impreza integracyjna

?Wigilijne gadu ? gadu w Stajni?

Spotkanie Wigilijne obok kultywowania tradycji��wi�tecznych ma na celu

szeroko rozumian��integracj��os�b niepe�nosprawnych ze spo�ecze�stwem,

promowanie dzia�a��na rzecz przeciwdzia�ania wykluczeniu spo�ecznemu

poszczeg�lnych grup spo�ecznych oraz popularyzacja aktywnego wypoczynku i

zaj���rekreacyjnych z udzia�em koni dla os�b niepe�nosprawnych i zdrowych.

Zaplanowali�my pocz�stunek w formie tradycyjnych potraw wigilijnych,

wszyscy podzielimy si��op�atkiem i z�o�ymy sobie serdeczne��yczenia

�wi�teczne. B�dzie wsp�lne��piewanie kol�d i wizyta��w. Miko�aja, kt�ry

wzorem lat ubieg�ych przywiezie upominki na naszych koniach.

Po raz pierwszy w naszej stajni zorganizowali�my przeja�d�ki bryczkami.

Planujemy przeprowadzi��cykl tematycznych warsztat�w z aktywnym udzia�em

uczestnik�w, kt�re przybli���tradycje��wi�teczne, a jednocze�nie stworz�

mo�liwo���nabycia nowych umiej�tno�ci. Dzi�ki warsztatom uczestnicy b�d�

mogli wzi���udzia��w malowaniu bombek, tworzeniu tradycyjnych ozd�b

choinkowych, nauce tworzenia dekoracji��wi�tecznych (anio��w i stroik�w)

oraz kartek��wi�tecznych.

Wydarzenie organizowane jest we wsp��pracy z Urz�dem Miasta St. Warszawy.

Zapraszamy serdecznie!

Wst�p Wolny

plakat_wigilia2013

Leave a Comment (0) ↓