Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz w czasie behipoterapia dla dziecizpośredniej pracy z dziećmi m.in. w przedszkolach, ośrodkach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną czy autyzmem. Inspiracją stała się ustna informacja prof. Hanny Jaklewicz o zajęciach z dziećmi, jakie widziała w jednym z ośrodków neuropsychiatrii dziecięcej w Paryżu, prowadzonych według francuskiej metody Bon Départ autorstwa T. Bugnet Van der Voort. Metoda została ukształtowana w ciągu 10 lat prowadzenia całorocznych zajęć z dziećmi w oparciu o wspomnianą inspirację oraz założenia teoretyczne i praktykę pedagogiki przedszkolnej, specjalnej i nauczania początkowego.

Metoda Dobrego Startu przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, których rozwój przebiega prawidłowo oraz dla dzieci w tym samym wieku i starszych, których rozwój psychomotoryczny przebiega wolniej lub nieharmonijnie.

Głównym założeniem Metody Dobrego Startu jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez jednoczesne rozwijanie poniższych funkcji:

  • wzrokowych,
  • słuchowo-językowych,
  • dotykowo-kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu),
  • motorycznych,
  • kształtowanie lateralizacji,
  • kształtowanie orientacji w schemacie ciała,
  • kształtowanie orientacji w przestrzeni.

Rozwijanie wyżej wymienionych funkcji jest ważne do przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania, a niezbędne dla dzieci, u których występują opóźnienia rozwoju.