Aktualności

Dziękujemy za wspólny festyn

Dziękujemy za wspólny festyn

Serdecznie dziďż˝kujemy wszystkim za wspďż˝lnie spďż˝dzony czas na naszym sobotnim festynie „Poznaj jďż˝zyk koni”. Byďż˝o mnďż˝stwo ďż˝miechu, wesoďż˝ej zabawy i dobrej muzyki, a nasze konie poznaďż˝y wielu nowych nieustraszonych jeďż˝dďż˝cďż˝w 🙂 Jesteďż˝my wdziďż˝czni za wszystkie przekazane datki, ktďż˝re pomogďż˝ nam dalej prowadziďż˝ bezpďż˝atnďż˝ hipoterapiďż˝.ďż˝Mamy nadziejďż˝, ďż˝e bďż˝dziecie nas czďż˝sto odwiedzaďż˝, zapraszamy na jazdy!

Festyn by� wsp��finansowany przez Zarz�d Wojew�dztwa Mazowieckiego. Dzi�kujemy tak�e naszym sponsorom Akzonobel oraz firmie Korulczyk, a tak�e wszystkim patronom, w�r�d kt�rych byli: Miastodzieci, Wawalove, Radioaktwyne, Reporter.pl, twoja-praga.pl, Okno na Warszaw� oraz Tramwaje Warszawskie.

Zamieszczamy tak�e pierwsze zdj�cia z imprezy. Reszta pojawi si� na naszej stronie w galerii. Zach�camy tak�e do podzielenia si� z nami swoimi zdj�ciami. Mo�na je przesy�a� na adres: fundacja@pociechom.org.pl.

 

 

 

Leave a Comment (0) ↓